Kancelaria Prawna Skarbiec
Pewny partner w niepewnych czasach

 

Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga w tworzeniu optymalnych podatkowo struktur do zarządzania majątkiem dla zamożnych przedsiębiorców, w skład których wchodzą m.in. spółki cypryjskie, fundusze inwestycyjne, fundacje prywatne bądź trusty.

 

Kontakt

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

 

Nasze publikacje

 

Zakładanie spółek na Cyprze

 

Cypr nie tylko położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji, ale również cypryjski system podatkowy należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

 

Inwestycje na Cyprze drogą optymalizacji polskich podatków

wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

 

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji oraz liczne korzyści podatkowe, czynią Cypr idealnym środowiskiem biznesowym do stworzenia tutaj np. centrum holdingowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i na świecie.

 

Poza najniższą stawką podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej - 10 proc.(*), system podatkowy obowiązujący na Cyprze przewiduje szereg innych preferencji podatkowych np. w niektórych przypadkach możliwość niepobierania podatku zryczałtowanego w przypadku wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców, czy też związanych z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu.

 

Ponadto, wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów wynikających z zawartych przez Cypr 45 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również ze zwolnień podatkowych przewidzianych w dyrektywach unijnych.

 

W efekcie, przy planowaniu podatkowym spółki cypryjskie są często wykorzystywane w praktyce, gdyż przy odpowiedniej implementacji struktury podatkowej można zminimalizować obciążenia podatkowe między innymi w zakresie:

 

1) wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej - przy spełnieniu określonych warunków można uniknąć opodatkowania podatkiem "u źródła" (lub zredukować jego wysokość) na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

 

2) przepływu dywidendy w ramach grupy spółek, ponieważ dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego; przy spełnieniu określonych wymogów nie podlegają opodatkowaniu również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom;

 

3) obrotu papierami wartościowymi, gdyż dochody z tego tytułu mogą być zwolnione z podatku dochodowego;

 

4) dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki cypryjskiej - w pewnych okolicznościach przedmiotowe dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu.

 

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów odnoszące się do spółek cypryjskich

 

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-364/11-4/AS z dnia 24 czerwca 2011 r.

 

Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-303/11-2/AS z dnia 22 czerwca 2011 r.

 

Skutki podatkowe wniesienia w formie wkładu niepieniężnego udziałów w spółce cypryjskiej do luksemburskiej spółki akcyjnej o statusie SICAV-SIF.

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-391/11-2/MS z dnia 20 czerwca 2011 r.

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-423/11-2/AS z dnia 17 czerwca 2011 r.

 

Określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce cypryjskiej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji posiadanych w polskiej spółce akcyjnej oraz udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-266/11-4/MK z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

 

Interpretacja indywidualna IPPB2/415-266/11-5/MK z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru w przypadku braku umowy trustu.

 

Przepisy prawa

 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem

 

Przypis

 

(*) zasady poboru podatku dochodowego na Cyprze: Wszystkie spółki, które mają rezydencję podatkową na Cyprze są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie przepisami prawa podatkowego obowiązującego na Cyprze. Na podstawie tych przepisów, wszystkie te spółki są obowiązane w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku przekazać organom podatkowym Cypru informację odnośnie szacowanej kwoty podatku dochodowego w bieżącym roku podatkowym (na formularzu "temporary tax assessment" (I.R 6)), obliczonego w oparciu o kwotę dochodu planowanego w tym roku (i stawkę podatku w wysokości 10%). Oszacowana w ten sposób kwota podatku jest płatna w 3 równych ratach w terminach do dnia: 1 sierpnia, 30 września i 31 grudnia bieżącego roku. W przypadku niezłożenia ww. formularza w ww. terminie jest nakładana na spółkę kara oraz są naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 5% rocznie w razie opóźnienia w płatności tych rat podatku. Oszacowanie dochodu i tym samym kwoty podatku powinno być jak najbardziej precyzyjne. Spółki mają prawo do zmiany planowanej kwoty dochodów/podatku w dowolnym momencie do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Jednak jeśli w wyniku tej zmiany kwota podatku ulegnie zwiększeniu, powstanie obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% liczonych od różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną wcześniej, a kwotą wynikłą ze zmiany i za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat. Ponadto, jeśli po ostatecznym rozliczeniu rocznym okaże się, iż różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodu a kwotą dochodu należnego jest większa niż 25%, nakładana jest na spółkę dodatkowa kara w wysokości 10% liczonej od różnicy pomiędzy tymi kwotami.